Quảng Ðại Viên Mãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni

Sự Linh Ứng Của Chú Ðại Bi: Chú Ðại Bi này ở trong kinh “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Ðại Bi Tâm Ðà La Ni”. Hồi đời quá khứ vô lượng ức kiếp, có đức Phật Thiện Quang Vương Tịnh Trụ ra đời, vì ngài Quán Thế Âm mà nói ra chú đại bi này. Lúc đó, Ngài mới trụ bực sơ địa, mà sau khi nghe chú này rồi, thì siêu chứng lên bực Bát địa liền. Ngài thấy cái hiệu nghiệm như vậy, thì phát lời đại nguyện rằng: “Nếu qua đời vị lai có thể đem chú này ra mà làm lợi ích cho chúng sanh, thì cho thân Ngài sanh ra ngàn cái tay và ngàn con mắt v.v. Ngài nguyện vừa rồi thì quả nhiên tay mắt đều cụ túc tất cả, và lại chư Phật phóng quang soi đến thân Ngài và soi khắp vô biên thế giới . Khi ấy Ngài lại phát nguyện nữa rằng: Nếu người nào trì tụng chú này mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp, đến lúc mạng chung thì có thập phương chư Phật hiện thân tiếp dẫn về cõi Tịnh độ. Bằng như người nào trì tụng chú này mà sau còn đọa vào ba đường ác đạo và chẳng đặng sanh về cõi Phật, hay là chẳng đặng những pháp tam muội, biện tài và chỗ sở cầu không toại chí, nếu có mấy sự ấy, thì chú này không được xưng là “Ðại bi tâm đà la ni”. Chỉ trừ những người tâm không thiện, chí không thành và lòng hay nghi, thì không thấy hiệu nghiệm được liền mà thôi.Ðại Bi Xuất Tượng Câu 1. đến 10:

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ gia.
2. Nam mô a rị gia.
3. Bà lô kiết đế thước bát ra da.
4. Bồ đề tát đỏa bà gia.
5. Ma ha tát đỏa bà gia.
6. Ma ha ca lô ni ca da.
7. Án.
8.Tát bàn ra phạt duệ.
9. Số đát na đát tỏa.
10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị gia.

Câu 11. đến 20:

11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng bà đà.
12. Nam mô na ra cẩn trì.
13. Hê rị ma ha bàn đá sa mế.
14. Tát bà a tha đậu du bằng.
15. A thệ dựng.
16. Tát đà tát đa na ma bà.
17. Ma phạt đặc đậu.
18. Ðát diệt tha.
19. Án a bà lô hê.
20. Lô ca đế.

 


Câu 21 – 30:
21. Ca ra đế.
22. Di hê rị.
23. Ma ha bồ đề tát đỏa.
24. Tát bà, tát bà.
25. Ma ra, ma ra.
26. Ma hê, ma hê rị đà dựng.
27. Cu lô, cu lô, yết mông.
28. Ðộ rô độ phạt xà gia đế.
29. Ma ha phạt xà gia đế.
30. Ðà ra đà ra
Câu 31 – 40:
31. Ðịa ri nị.
32. Thất phật ra da.
33. Giá ra giá ra.
34. Mạ mạ phạt ma ra.
35. Mục đế lệ.
36. Y hê di hê.
37. Thất na thất na.
38. A ra sâm phật ra xá rị.
39. Phạt sa phạt sâm.
40. Phật ra xá gia.

Câu 41 – 50:
41. Hô rô hô rô, ma ra.
42. Hô rô hô rô hê rị.
43. Ta ra ta ra.
44. Tất rị tất rị.
45. Tô rô tô rô.
46. Bồ đề dạ, bồ đề dạ.
47. Bồ đà dạ, bồ đà dạ.
48. Di đế rị dạ.
49. Na ra cẩn trì.
50. Ðịa rị sắc ni na.

Câu 51 – 60:
51. Ba dạ ma na.
52. Ta bà ha.
53. Tất đà dạ.
54. Ta bà ha.
55. Ma ha tất đà dạ.
56. Ta bà ha.
57. Tất đà dũ nghệ.
58. Thất bàn ra dạ.
59. Ta bà ha.
60. Na ra cẩn trì

Câu 61 – 68:
61. Ta bà ha.
62. Ma ra na ra.
63. Ta bà ha.
64. Tất ra tăng a mục khư da.
65. Ta bà ha.
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
67. Ta bà ha.
68. Giả kiết a ra tất đà dạ

Câu 69 – 76:
69. Ta bà ha.
70. Ba đà ma yết tất đà dạ
71. Ta bà ha.
72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73. Ta bà ha.
74. Ma bà rị thắng yết ra dạ
75. Ta bà ha.
76. Nam mô hắt ra đát na đá ra dạ gia.

Câu 77 – 84:
77. Nam mô a rị gia.
78. Bà lô kiết đế.
79. Thước bàn ra dạ.
80. Ta bà ha.
81. Án, tất diện đô.
82. Mạn đá ra.
83. Bạt đà dạ.
84. Ta bà ha.

 

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb