THÔNG TIN HỌP ĐỊNH KỲ BHD. CAM RANH

                 

                       

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG

BAN HƯỚNG DẪN CAM RANH

********

 

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

BI-TRÍ-DŨNG

**********

      

             Số : 38 /2012/HDCR/TB                            PL. 2556

                                                                                         Cam Ranh ngày 18 tháng 5 năm 2012

 TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

 Kính gửi:      – BAN HUYNH TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ GĐPT TRỰC THUỘC

                                     – ANH, CHỊ BAN VIÊN VÀ PHỤ TÁ BAN VIÊN BHDCAMRANH

             Trích yếu:     V/v triệu tập phiên họp định kỳ tháng 5 – 2012 của BHD. Cam Ranh.

             Thực hiện đúng đề án Phật sự năm 2012, Thường vụ BHD quyết định triệu tập phiên họp định kỳ tháng 5 – 2012 theo nội dung sau đây:

 1.      Thời gian – địa điểm: khai mạc đúng 7 giờ 30 ngày 27.5.2012, tại đoàn quán GĐPT Kỳ Viên – Chùa Hòa Thành.

2.      Thành phần dự họp:

+ Toàn thể ban viên và phụ tá ban viên BHD nhiệm kỳ 2012 – 2016

+ Gia Trưởng và hai Liên Đoàn trưởng các GĐPT trực thuộc.

3.      Chương trình nghị sự chính thức:

+ Ra mắt thành phần phụ tá Ban viên (theo QĐ số: 27 /2012/HDCR/QĐ/TB Ngày 02   tháng 04 năm 2012).

+ Kiểm thảo Phật sự tháng 4 và 5 năm 2012.

+ Triển khai Phật sự tháng 6 năm 2012.

4.      Kính đề nghị GT và LĐT thông báo cho Anh, Chị ban viên và phụ tá ban viên đang sinh hoạt tại đơn vị mình tinh thần văn thư này.

+ Lập báo cáo theo mẫu đính kèm, mang nộp cho BHD trong ngày dự họp.

+ Nộp các khoản niên liễm, tương tế HTr năm 2012 (nếu chưa thực hiện).

 Yêu cầu quý Anh, Chị trong thành phần ghi ở mục 2 văn bản này dự họp đông đủ, đúng giờ để Phật sự đạt thành quả tốt đẹp.

 Trân trọng kính chào tinh tấn.

                                                                                                 TUN. TRƯỞNG BAN

                                                                                                  PHÓ TRƯỞNG BAN

                                                                                         Tâm Bản – NGUYỄN THỊ SÔ

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb