Phương Pháp Lạy Sám Hối Chuyển Nghiệp

Thầy Thích Tịnh Từ hiện là viện trưởng Tu Viện Kim Sơn toạ lạc trên đỉnh núiMountMadonna, miền bắc tiểu bangCalifornia. Ðây là một trung tâm hướng dẫn tu học Phật Pháp cho mọi giới tăng ni và phật tử ViệtNamvà ngoại quốc. Trong những năm qua, thầy Tịnh Từ đã hướng dẫn rất nhiều khoá tu học trên Hoa Kỳ vàCanadacho các thiền sinh khắp nơi.

Phương Pháp Sám Hối đơn giản của Thầy Thích Tịnh Từ. Thầy là người đã được gặp Đức Quán Thế Âm nhiều lần trong đời, Đức Quán Thế Âm đã hóa thân ra bằng người thật việc thật để giúp Thầy.  Do Nguyện Lực vĩ đại của Thầy mà hễ Thầy cầu là Ngài hóa Thân đến ngay. Thật mầu nhiệm hết sức.

PHƯƠNG PHÁP SÁM HỐI LỖI LẦM

 
Sau đây là phép Sám Hối đơn giản của Đại Bi Thần Chú mà giúp mọi người trong nhà dễ nhớ, dễ thực tập.

Bất cứ ai có bệnh tật, có thói xấu, có hậu quả xấu do ác Nghiệp gây nên (trong đời này hay đời trước): như đau ốm bác sĩ bó tay, thuốc thang không thể chữa trị, bệnh uống rượu, nghiện ngập, bệnh cờ bạc tán gia bại sản, bệnh tham dục, ngoại tình; bệnh nóng giận, bệnh ác khẩu, ưa gây gổ, mạ lỵ, chưởi mắng nặng lời người; bệnh gian dối lừa gạt v.v. đều có thể thực tập phép sám hối để từ bỏ và diệt trừ mọi tật xấu tệ, gây đau khổ cho bản thân, gia đình đời này, và đời sau.

 

NGHI THỨC SÁM HỐI


Chọn giờ an tĩnh trong ngày để thực hành phép sám hối. Giờ tốt nhất là từ 4-7 giờ mỗi buổi sáng. Trước khi làm phép Sám Hối nên tắm rửa thân thể cho sạch sẽ, thay y phục và (bận áo tràng dài, nếu có). Kế đến thắp ba cây hương thơm, thỉnh (gỏ) 3 tiếng chuông (nếu có chuông, không thì thôi, quan trọng là tâm chí thành), và quỳ gối nói lời phát nguyện:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)Đọc lời Nguyện:
Đệ Tử con tên …. Pháp Danh (nếu có)…. tuổi …. sinh ngày …. tháng …. năm …., hôm nay đối trước bàn thờ Phật và ông bà tổ tiên, con xin thành tâm cử hành phép Sám Hối, cầu nguyện các nghiệp xấu của con đã tạo, từ nhiều kiếp trước đến nay, đều được tiêu trừ, tâm lành mỗi ngày thêm lớn và xin Tam Bảo gia hộ cho con đủ nghị lực, trí tuệ sáng suốt để con có thể làm được nhiều điều lợi ích cho con và cho hết thảy những ai đau khổ.

Cúi xin mười phương chư Phật, chư Bồ Tát chứng minh cho con. 

Nguyện xong cắm hương lên lư và bắt đầu lạy sám hối. (Mỗi lần đọc lên một hồng danh Phật hay Bồ Tát lạy xuống một hay 10 lạy thong thả, với ba hơi thở).

 

Đứng thẳng chắp tay đọc lên lời sau đây:

Đệ tử con tên là ……., Pháp Danh (nếu có) ……. từ trước đến nay, do vì ba nghiệp tham sân si, từ thân, miệng, ý đã gây ra, hôm nay đệ tử chí thành xin sám hối.(Khi đọc xong câu này thì tiếp đến là xướng lên từng danh hiệu Phật dưới đây)

– Nhất Tâm đảnh lễ Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật (10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Tỳ Lô Giá Na Phật (10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiên Bách Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (10 lạy)

– Nhất tâm đánh lễ Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
(10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật (10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lạc Tôn Phật (10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (10 lạy)

– Nhất tâm đánh lễ Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát(10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát(10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đạo Tràng Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát (8 lạy)

 

Ghi Chú: (Mỗi lần đọc lên một hồng danh Phật hay Bồ Tát lạy xuống một hay 10 lạy thong thả, với ba hơi thở).

Lạy đủ 108 lạy, quỳ xuống đọc lời hồi hướng và phát nguyện:

“Sám hối pháp thâm diệu
Tạo công đức vô biên
Đệ tử xin hồi hướng
Cho chúng sinh mọi miền
Pháp môn xin nguyện học
Ân nghĩa xin nguyện đền
Phiền não xin nguyện đoạn
Quả Phật xin chứng nên”
Nguyện cho bài Sám Hối này
Như tiếng chuông Linh giữa đêm tịch mịch
Thấu suốt lòng ai đọc được
Phát tâm thực hành được nhiều lợi ích.

Nguyện đem công đức này
Tiêu trừ Nghiệp xưa nay
Tăng trưởng các phước huệ
Viên thành căn thánh thiện
Bao nhiêu Nghiệp tham dục
Bao nhiêu Nghiệp sân si
Bao nhiêu Nghiệp Thân Khẩu Ý
Đều diệt sạch không còn
Quyến thuộc đồng an lạc
Oan Gia về Niết Bàn
Cùng Pháp Giới Chúng Sinh
Đồng trọn thành Phật Đạo.

NamMô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát


Mỗi ngày Sám Hối một lần, trong vòng 3 tháng BỆNH TẬT sẽ thuyên giảm, hoặc CẦU ĐIỀU GÌ CŨNG SẼ ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN (trừ tà nguyện).

Nếu sức khỏe yếu kém, hoặc không đủ thì giờ để lễ lạy đủ 108 lạy một lần, thì một ngày có thể thực tập hai lần, mỗi lần có thể lạy 54 lạy thay vì 108 lạy.

Nghĩa là mỗi khi niệm một danh hiệu Phật hay Bồ Tát ta có thể lạy 5 lạy thay vì là 10 lạy. Nếu tuổi lớn, thân thể kiệt sức không thể lạy được, có thể ngồi trên ghế chấp tay và thành tâm mà đọc lời Sám Hối cũng có tác dụng. Pháp Sám Hối quan trọng là chỗ thành Tâm, ăn năn sửa đổi lỗi lầm (nếu biết được).

Thích Tịnh Từ

 

 

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb