Phật tử quy y Phật Pháp Tăng và giữ Giới đã phát nguyện

 

 
    

 Quán chiếu 5 điều luật của GĐPT VN cùng Ba phép quy y và Năm cấm giới của người Phật tử tại gia

                                                                                           
                                                                     Thầy Thích Thái Hòa
                                                                               Cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam
 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa đại chúng,
Hôm nay ngày 08 tháng 05 năm 2010 tại Đại hùng Bảo điện chùa Thuyền Lâm Huế, các anh chị em trong Ban hướng dẫn, Ban Bảo trợ và cựu huynh trưởng  theo định kỳ hàng tháng tập trung tu học tại Thuyền Lâm một ngày.
Đi vào chương trình tu học ngày hôm nay, phần nghi lễ đã qua, tiếp theo các ACE ngồi ngay ngắn, theo dõi hơi thở và quán chiếu theo sự hướng dẫn của thầy về 5 điều luật của GĐPT.
Sau khi thầy hướng dẫn thực tập quán chiếu Năm điều luật xong, xin nhắc lại giới pháp cơ bản của người Phật tử tại gia đã thọ trì, sau đó là thời pháp thoại, thiền hành, nghỉ ngơi, ăn cơm chánh niệm, chỉ tịnh và 14 giờ thức dậy, tụng kinh, pháp đàm.
Xin quý vị thực tập nghe chuông, khi thầy thỉnh chuông và xướng kệ:
“Lắng lòng nghe lắng lòng nghe.
Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm”.
 
Quán Chiếu Năm Điều Luật:
 
·                Phật tử quy y Phật Pháp Tăng và giữ Giới đã phát nguyện
Thở vào và thở ra tôi biết rất rõ là chúng ta đang có mặt ở đây là huynh trưởng  GĐPT VN
GĐPT VN được thiết lập trên nền tảng Phật giáo, vì vậy là Phật tử chúng ta phải quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng và giữ giới đã phát nguyện.
Quy y Phật là không còn quy y trời thần quỷ vật; là quy y với sự tỉnh giác ở nơi nội tâm, nên không còn chạy theo mê vọng điên đảo, do phiền não tạo nên.
Quy y Pháp  là không còn quy y ngoại đạo tà giáo. Phật tử quy y Pháp là nương tựa và thực hành giáo pháp do đức Thế Tôn giảng dạy, nhằm hướng tới đời sống giải thoát, nên Pháp chính là con đường dẫn đến đời sống an lạc và giải thoát.
Quy y Tăng trọn đời không còn quy y tổn hữu ác đảng và quy y Tăng là quy y bản thể thanh tịnh ở nơi tự thân của mỗi chúng ta.
Phật tử quy y Phật Pháp Tăng, tùy theo tâm bồ đề phát khởi mà cầu thọ giới pháp.
Phật tử đã từng phát tâm thọ trì 5 giới của người cư sĩ tại gia thân cận.
Phật tử đã từng phát tâm thọ trì Thập thiện giới để làm lợi ích cho mọi người và thực hành đức hạnh để phụng sự giúp đời.
Phật tử đã từng phát tâm thọ trì Đại thừa bồ tát giới  trọn vẹn cả Tam tụ tịnh giới :
-Nhiếp luật nghi giới : Nguyện không làm tất cả các điều ác.
-Nhiếp thiện pháp giới : Nguyện thực hành tất cả các điều lành.
-Nhiêu ích hữu tình giới : Nguyện làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh
Đó là những giới pháp cao thượng của Phật, mà người con Phật, tùy theo sự phát nguyện để lảnh thọ và đã lãnh thọ thì nhất định phải hành trì cho đến chỗ viên mãn.
          
.     Phật tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống
Xin ACE quán chiếu sâu sắc điều luật này, để sự quy y Phật Pháp Tăng và giữ giới của mình đi đến chỗ thực tiễn và viên mãn.
Phật tử ý thức được rằng, thương yêu hẹp hòi, đi từ nơi sự chấp ngã, vì vậy hay tạo ra sự đụng chạm, ganh tỵ dẫn đến khổ đau. Cho nên là Phật tử,  chúng ta phải mở rộng lòng thươnn như tình thương của Phật; chúng ta phải mở rộng lòng thương rộng lớn như những chất liệu ở trong chánh pháp để cứu độ muôn loài; chúng ta phải mở rộng lòng thương rộng lớn lòng thương của chúng Tăng, để dìu dắt và hướng dẫn muôn loài.  Mở rộng và sống với tình thương ấy, ta mới có khả năng tôn trọng và bảo vệ sự sống của chúng ta, của gia đình chúng ta, của xã hội chúng ta đang sống và rộng ra là cho đến cả muôn loài.
 
·                Phật tử trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật.
Phật tử chúng ta ý thức được rằng, sự nghiệp lớn lao nhất của con người là trí tuệ, nhưng trí tuệ thì không ai bằng Phật. Vì vậy là Phật tử chúng ta  phải nỗ lực học hỏi Phật pháp, thực tập giới định tuệ, chúng ta mới có trí tuệ đích thực, bởi vì có trí tuệ đích thực, chúng ta mới thấy được sự thật để tôn trọng. Nhờ có trí tuệ chúng ta mới thấy rõ sự thật là bất khả hoại đối với mọi không gian và bất khả hoại đối với mọi thời gian. Vì vậy mà Phật tử phát nguyện tôn trọng sự thật để sống xứng đáng theo hạnh của Phật, sống xứng đáng theo trí của Phật và sống xứng đáng theo bản nguyện của Phật.
Người Phật tử  tôn trọng sự thật mà không phải tôn trọng tài sản, danh vọng, địa vị.
Sự thật có thể làm nên tài sản, danh vọng, địa vị thế gian, nhưng tài sản danh vọng địa vị thế gian, không thể tạo nên sự thật. Vì vậy là Phật tử -Huynh trưởng GĐPT VN, thề suốt đời trau dồi trí tuệ và tôn trọng sự thật.
 
·                Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần từ lời nói đến việc làm
Vì người huynh trưởng GĐPT VN ý thức được rằng, sống không trong sạch là đời sống tà mạng, mà tà mạng thì không sản sinh chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng và cũng không sản sinh được Chánh niệm, Chánh định, Chánh tư duy cũng như Chánh kiến.
Vì vậy, người huynh trưởng nguyện thực tập sống trong sạch tư thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm, nghĩa là ước nguyện sống trong sạch với thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp.
Nhờ ba nghiệp thanh tịnh, mà người huynh trưởng có mặt ở đâu là tiêu biểu cho người Phật tử thể hiện tinh thần đạo đức Phật giáo ở đó; Là chỗ nương tựa tin tưởng cho các ACE trong cùng tổ chức; là nơi nương tựa tin tưởng cho những người thuộc cấp; không những vậy mà còn trả lời cho xã hội biết rằng, người Phật tử có mặt ở đâu –người huynh trưởng GĐPT VN có mặt ở đâu, thì ngay ở đó có sự lợi ích, có sự trong sạch,  nên huynh trưởng  phải giữ gìn điều luật thứ tư này.
 
·                Phật tử  sống  hỷ xả  để dũng tiến trên đường đạo
Người huynh trưởng GĐPT VN với Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định, nên thấy và biết rất rõ rằng, ta có thể dũng tiến trên đường đạo, khi tâm ta buông bỏ mọi cố chấp và sống với nhau bằng tâm hỷ xả.
Tâm hỷ có mặt ở đâu là ở đó có sự tươi vui, an lạc.
Tâm xả có mặt ở đâu là ở đó có sự bao dung, độ lượng trên con đường tu tập đối với bản thân và trên con đường phục vụ tổ chức, đào tạo thanh thiếu đồng niên theo tinh thần Phật giáo, để góp phần xây dựng xã hội. Nên người huynh trưởng  GĐPT VN, phải thực tập hết lòng điều luật thứ năm này, để đưa mình và người tiến bước vững chắc, trên con đường đi đến giác ngộ, giải thoát.
Cùng tất cả các ACE huynh trưởng quý mến!
Năm điều luật của GĐPT VN, được thiết lập trên nền tảng ba pháp quy y và năm cấm giới. Vì vậy, mỗi khóa tu cho GĐPT VN, tất cả ACE phải thực tập sâu, để nhìn sâu, thấy rộng, những lợi ích của năm điều luật này, đối với mình và tổ chức của mình, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.
 
Thanh Tịnh Năm Giới:
Tất cả ACE chúng ta, phát nguyện từ các trại huấn luyện :Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang và Vạn Hạnh để cụ thể hóa năm giới của người cư sĩ tại gia hành trì, bây giờ thầy hỏi quý vị cứ như pháp mà trả lời.
Trong một tháng vừa qua đối với giới thứ nhất không sát sinh,  quý vị có giữ gìn thanh tịnh đến không ? [ nếu có quý vị chấp tay vái]
Trong một tháng vừa qua đối với giới thứ hai không trộm cắp, quý vị có giữ gìn thanh tịnh đến không?  [ nếu có quý vị chấp tay vái]
Trong một tháng vừa qua đối với giới thứ ba không tà hạnh, quý vị có giữ gìn thanh tịnh đến không ?  [ nếu có quý vị chấp tay vái]
Trong một tháng vừa qua đối với giới thứ tư không nói dối, quý vị có giữ gìn thanh tịnh đến không ?  [ nếu có quý vị chấp tay vái]
Trong một tháng vừa qua, đối với giới thứ năm không uống rượu, quý vị có giữ gìn thanh tịnh đến không ?  [ nếu có quý vị chấp tay vái]
Hỡi tất cả quý vị HT quý mến!
Trong một tháng vừa qua, đối với ba pháp quy y và năm cấm giới, mà quý vị hành trì miên mật, thì trong tháng vừa qua, thì phước đức của quý vị tự lớn lên, quý vị đi gần tới đời sống của chánh pháp, quý vị có khả năng hộ trì Tam Bảo tồn tại ở thế gian, để lợi lạc cho muôn loài và quý vị có khả năng duy trì và phụng sự tổ chức của mình, giống như quý vị đã được đào tạo và nhờ vậy mà quý vị báo đáp được công ơn Tam Bảo, công ơn của thầy tổ tâm linh, tổ tiên ông bà cha mẹ gia đình, công ơn của những vị tiền bối hữu công đối với tổ chức, công ơn của mọi người và muôn loài và nhất là quý vị xứng đáng là một con người đẹp trong thế giới loài người và là một người Huynh trưởng đúng đắn của tổ chức GĐPT VN.
 
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb