SÁM TỤNG XUẤT GIA

Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa,  
Tánh đức từ bi hằng biểu lộ,  
Trải bao cuộc du hành mục đỗ, ( ) 
Xót sinh linh kiếp số trầm luân, 
Cảnh sinh, già, đau, chết, gian truân,  
Luống chịu khổ không ngừng gây khổ. 
Mê chấp tánh tham, si, tật đố, 
Mãi cùng nhau vầy ổ oan gia, 
Nợ tuần hoàn vay trả không xa,  
Trong sáu đạo trùng phùng quanh quẩn. 
Bồ Tát dũ Bà tâm lân mẫn ( ),  
Quyết hy sinh độ tận hữu tình, 
Đoạn ái ân phú quí riêng mình,  
Chọn điệu sống quang minh vô trụ ( ),  
Tìm hạnh phúc lâu dài đầy đủ,  
Cùng quần sinh hưởng thú yên lành,  
Gặp tuần trăng giữa lúc đêm thanh,  
Rời cung cấm băng thành tìm đạo.  
Hiếu tình đặt ra ngoài quyền sáo ( ),  
Mở lòng thương đại tạo bao la ( ),  
Chiếc thân vui bạn với yên hà ( ),  
Theo tiếng gọi lòng từ giục nhắc. 
Lên yên ngựa cùng tôi Xa Nặc,  
Lướt bụi hồng hướng nẻo rừng xanh,  
Non sông gấm vóc thiên thành,  
Cỏ hoa hớn hở bao quanh đón chào. 
A Nô Ma sóng vỗ rạt rào,  
Hy Mã Lạp tuyết ngời lóng lánh,  
Nơi đánh dấu bước đường lên Thánh,  
Dừng vó câu thả gánh tang bồng ( ),  
Gởi lời về tâu trước bệ rồng, 
Cầu vương phụ giải lòng trông đợi. 
Rừng khổ hạnh lần dò bước tới,  
Xét hành nhơn lầm lỗi nhiều phương,  
Bởi người chưa rõ lý chơn thường,  
Hạnh kỳ đặc hồi đầu vô ích ( ).  
Tạm dời gót trên đường điểu tích ( ),  
Tìm tận nơi tịch mịch thiên nhiên,  
Trọn sáu năm núi Tuyết tham thiền,  
Kham chịu cảnh màn trời chiếu đất ; 
Đầy ba đức cõi lòng chơn tịnh( ), 
Không ngại ngùng thú dữ ma thiêng.  
Công đức vừa đầy đủ nhơn duyên,  
Trên Pháp tọa Bồ đề chứng quả. 
Hóa độ khắp đại thiên thiên hạ,  
Muôn loài đều một dạ ghi ơn. 
Chúng con nay phát nguyện tu nhơn,  
Nhờ tắm gội từ vân pháp vũ. 
Trước bảo điện trì kinh niệm chú,  
Kỷ niệm ngày lịch sử thiêng liêng,  
Cúi xin Phật, Pháp, Thánh, Hiền, 
Gia hộ chóng tiêu trừ nghiêp chướng.  
Ngưỡng mộ đấng Pháp vương vô thượng, 
Nhứt tâm đồng đảnh lễ quy y. 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (30 lần) 
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.  (3 lần) 
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lần) 
Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb