CẢM NIỆM PHÁP HỘI THÙ ÂN

Gia Đình Phật Tử Việt Nam ra đời từ chiếc nôi uyên nguyên nhiệm mầu của đạo Phật, của nền văn hóa đạo lý dân tộc. Được thừa hưởng – kế thừa gia tài chân truyền của chư Phật, của Thầy Tổ chân sư, của các bậc tiền nhân sáng lập – truyền trao. Gần một thế kỷ tồn tại và vững vàng, luôn luôn đồng hành cùng dân tộc Việt Nam hứng chịu biết bao cơn sóng dữ do các thế lực chính trị bạo hành. Trãi qua biết bao thịnh suy, từng giai kỳ thể chế lịch sử, GĐPTVN vẫn luôn luôn trung trinh bất biến, nêu cao ngọn cờ hòa bình nền xanh hoa sen trắng tung lượn trên nền trời Đại Việt và lan tỏa khắp năm châu bốn biển; là cánh tay hậu duệ đắc lực, bảo vệ – gìn giữ – xiển dương vẹn toàn chánh pháp, làm nên công cuộc chấn hưng bảo tồn Phật Giáo Việt Nam, giữ gìn nền nếp gia phong – văn hóa – đạo lý dân tộc.

Trước nỗi bất an thương đau của toàn nhân loại đang chìm ngập trong ngôi nhà lửa hừng hực, ngập ngụa trong những tham vọng vô minh, xô đẩy nhau vào hầm lửa tự hủy diệt, toàn thể Lam Viên từ quốc nội đến hải ngoại tâm thành – hân hoan – nô nức hướng về Pháp Hội Thù Ân như hướng về thánh địa thiêng liêng, nơi diễn ra một sự kiện trọng đại chưa từng có trong lịch sử áo lam. Toàn thể anh chị em Áo Lam kỳ vọng từ đây một kỳ tích lịch sử được sang trang, ánh sáng thanh bình rợp mát năm châu, toàn cầu được sạch trong an lạc. Đạo Phật là Đạo Hiếu, với tinh thần “Thượng báo tứ trọng ân – Hạ tế tam đồ khổ”, toàn thể Lam Viên GĐPTVN trên thì chu toàn hiếu đạo đền đáp tứ trọng ân, dưới thì nổ lực tấn tu trau dồi phẩm hạnh, thành toàn đạo nghiệp giáo dục thế hệ mai sau.

Đạo lý dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đã tiếp thu tinh hoa Phật Giáo để xây dựng nền luân lý truyền thống dân tộc, được nuôi dưỡng thấm đẫm bằng chất liệu ngọt ngào, ắp đầy ca dao – tục ngữ: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”… Biết bao thế hệ con cháu Lạc Hồng tiếp nối truyền thống cha ông, bảo vệ đạo đức tri ân và báo ân cao quý.

Kỷ niệm 50 năm áo lam Gia Đình Phật Tử Việt Nam thống nhất trên toàn quốc (1964-2014); kỷ niệm 10 năm Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới tựu thành (2004-2014),Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới phát tâm lập nguyện kết nối áo lam trên toàn thế giới cùng thiện hữu tri thức gần xa kiến lập PHÁP HỘI THÙ ÂN, truy tiến báo ân, kỳ cầu siêu độ, hồi hướng công đức lành nguyện cầu pháp giới chúng sanh đồng triêm lợi lạc. Pháp Hội công khai diễn ra tại chùa Pháp Vân, số 16, đường Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ, quận Tân Phú, Sài Gòn. Thời gian: 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25/08/2014.

Pháp Hội được kiến lập gồm có các nội dung:

– Đại Trai Đàn Chẩn Tế – Giải Oan Bạt Độ nguyện cầu âm siêu dương thái.

– Tưởng niệm hiệp kỵ chư vị Ân Sư, Sáng Lập Viên, Bảo Trợ, Gia Trưởng, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT Việt Nam trên thế giới.

– Hoa đăng cúng dường, phóng sanh đăng nguyện cầu đạo pháp trường tồn, dân tộc và thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

– Kiến lập Giới Đàn Thiện Hoa, truyền thọ Tại Gia Bồ Tát giới và Thập Thiện giới.

– Trai Tăng cúng dường.

– Dâng lễ tiến cúng chư tôn linh Thánh Tử Đạo tại các địa phương.

– Phát quà chia sẻ cho Huynh Trưởng – Đoàn Sinh GĐPT và đồng bào khó khăn, bệnh tật…

Về dự chứng minh Pháp Hội gồm có:

– Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN.

– Chư Tôn Đức Ban Thường Trực – Thành Viên Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN.

– Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni xuất thân từ GĐPTVN.

– Chư Tôn Đức là môn đồ pháp quyến của Chư Tôn Sáng Lập Viên và Ân Sư – Cố Vấn của GĐPTVN.

– Chư Tôn Đức Hội Đồng Kinh Sư cử hành pháp sự khoa nghi…

PH

Tham dự Pháp Hội gồm có các thành phần:

– Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới.

– Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam (Quốc Nội).

– Đại Diện Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại.

– Đại Diện Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại các Châu Lục, Quốc Gia.

– Phái đoàn Ban Hướng Dẫn GĐPT các Tỉnh – Thị trên toàn quốc (Việt Nam).

– Quý gia đình thân quyến c