Lễ Thọ cấp Tập, cấp Tín – niên khóa 2019

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là rss4Lwxg4zZ6ylEQNxfD6Vv_m8kS4_Y8VhqQbaCP6e9GM_wtOj79PsJAS3a4Rhzsim2Y84VZdr_KdEqslr_zNga7eWzIo4f_uZvgRH7X5S4pmIJXG6Imk6cSk8gaQ61fvT1sTyrfTW96AE6qgE-TTVGbOm66Nkj3uuO4n7HsPZjHEpCqVEp921BpqDwt60621e-EzY5qDJplnEC2HVW0VNlXHrm32hy3MwdGfA3jxbSJZ0WqnC_3wrNScDkgKGjRojSkzqiooVzGcNuFGX-r1Pz1H8Yqa4VWVYC4cHcfLilfxa5nXVHqQakH7UYnVJzRNq2B7UTL8pP-CAaBqr2XAW0LifCvNqtULkHEIFih8CH5iNExcj_bqHmE_wdm8bLgoykx8wsx7hawWklwxLevh1evS8BRack8C6WmUM-9ghOItlr1fcJjn1yW-VVjWHmu5oD_cPw37d6yssuGtpyXpsU-ywF9C9_k_v2r9cAj_VkvDxIIiK4qy9uxOteUSMOhaqV39QDyk1zhNLRd7aTvhYJNb3jGhEkpGB-05w5dGIcV26pFHYHmN9dEfLzgphfCP95YoDsx7oD1dFAx3Po7L_c0KE2C3P8-q1SHk0JxV9XV8kPaCF9r-WyGzzt0iRLCUhz-yjOk0YF5B4XDb2zF8txBkh_vIT2mO_8cxDRN2rKC1Z4UbLu0lZalzLDy3Dzp9OLmYTha7Ms6oiUP6s5JmW7rqsWV8zuwi1kW3YkAPAddncc=w1111-h625-no

Vào lúc 4g30 giờ ngày 02 tháng 02 năm 2020 (mùng 9 tháng giêng năm Canh Tý – PL.2563), tại chánh điện chùa Hòa Thành, huyện Cam Lâm, BHD GĐPT Cam Ranh long trọng tổ chức lễ thọ cấp cho 01 Huynh trưởng tân thăng vào hàng cấp Tín và 01 Huynh trưởng tân thăng vào hàng cấp Tập trong niên khóa 2019.

Thượng tọa đạo hiệu Thích Tế Đạt – trụ trì chùa Hòa Thành – thành viên Ban Cố vấn giáo hạnh lân mẫn quang lâm chứng minh.

HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Trưởng ban BHD GĐPT Cam Ranh, chủ tọa buổi lễ; cùng sự hiện tham dự của quý HTr thành viên BHD GĐPT Cam Ranh, quý Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng các Đơn vị có HTr tân thăng cấp bậc.

Sau nghi thức tụng Kệ Thủ Lăng Nghiêm, lễ Phật, lễ chào kỳ hiệu Sen Trắng và các tiết thứ hành chánh; đại diện BHD tuyên đọc Quyết định của BHD.TƯ GĐPT Việt Nam công nhận HTr tân thăng cấp Tín, Quyết định của BHD GĐPT Cam Ranh công nhận HTr tân thăng cấp Tập; tuyên đọc bổn phận, trách nhiệm của Huynh trưởng hàng cấp Tín, cấp Tập được quy định trong Quy chế Huynh trưởng GĐPT Việt Nam. Sau đó, các Huynh trưởng tân thăng quỳ trước Đại hùng bảo điện tuyên dâng lời phát nguyện thọ cấp.

HTr cấp Tấn Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Trưởng ban BHD GĐPT Cam Ranh thay mặt cho tổ chức công nhận lời phát nguyện và ban huấn từ sách tấn các HTr tân thăng.

Thượng tọa ân sư chứng minh ban đạo từ khuyến nhũ các HTr tân thăng cấp bậc cần phải tinh tấn tu học, làm tròn bổn phận và trách nhiệm của người HTr GĐPT.

Sau nghi thức hồi hướng, lễ thọ cấp hoàn mãn vào lúc 6 giờ cùng ngày trong niềm hoan hỷ đạo vị, lam tình.

Thực hiện: Nhật Trường – Lê Đức Thọ

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là wD7vx8JAXRNOrZCQjDJtivVZ3ewVFWZ1We9I6XxLGUyZDy0uCWpbOEIiqd18CMffzlN5eCKFLTyJGV-Cfx_LejjOx_VSs3gAKrIT3Flsj87dxo9qnDMUhCxl2aJ9L4jI6CijzHB14m9KEGOJXNobHcOD134sXVxr7wo_fxtdg4iQDVEoNjsPNfSjEmyhtLJt0dJbzWSwt9XxHNGwY3bazw9qGLhpdyfhx3t7OXYSaiQmBFKfcbcWYTV6yEFMr4-ypCyomA5g9YUsvkVEShpW7X5WfcfRpBCbA2WZEDYU4nGHLnCQ8AnMZQjFOa8FA8NAykd8NeLXhWq_ijkwuyzo23ARfacDOCMcTmkHHXbW4DO7wMTrEzjQuuaaJ-JtwqVMXOdHdd_DJwzO9FCsaIFQdVr5_bmbxTW9qf-RzFo66O514ESlyxOvKV7ueoZaUkniFry9kum3fDbGk1DECQ6xNNGl6lz9VLKEg3FE1tmUmaH4p7olDKQW5yu3AO0UsK5bHCXzotmu903H5lAOs_loGt-ttRsnBYpcX2IAkA7T60U8oraDm65fwoTUQHiFYcvLs07EqmBztBPvWGI0tGoCeRTP_WTY3B6whXO4fLgDXEnXgpeT8fQdSIwoqQOXLMarLHMBJCm1Bs9Gg4gmHNTctK7CsYZ_DPoq1x73C0BSaceav1aDLbznOOCxkxb08eKXkIY8TKGAos3OXcWqwdK_SYpGwYX5KqCD4AF0SWQqBees6dE=w1111-h625-no
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là a7pCYDy5TuAW8hAx5fZRdAuTgkG8bUeU1AjYa9tD0PEalxBnIrsecZ12Vekwe2SKq-kfmB9QhZH3wWt94WWFncT-4RlOvBQRciN4q-3e8bfxgm8ttvc5RExd3iqSVGQiMYgrAUdkviEpSLafTr3_5WYJuQSHmq9qawEg47I9vMl5_hTUddJ3ZN47JDgyQqSdkn5625PfEr8smXQFolEhdg6iQW-K3IQAm04Xbx4Y021LHuLcL6CgYBHw2XSZB7XAEeJo358AdKC_p5hY4De_9zK7GmrE2KhGDMlws_nJvpe7VwlWuh5j3_jl86zSk8gW2TmYenqalbm2Wdn1qYKKNyejmfpaBcPVLk206GLwlKl7CUB6ISPRzAtkAnJFVfsG85coe1j4nSTnVdKBajzevkG0hWI7yt5QWeZZy1nb5EIqrh4HIqRT6ABLB1WTAbT7dQvkQB1Klk7aMgB4JNP784EwVw0KzgOCLxn5altErjSvvHGhMCZaNOV8WdsU6vwQ3jDEs1nVErq4l_CFzP0436AXR_L2xTtaiTESX_HhSCAdaaYvZ4GkvejVhtA9sSIjYeeff2LEXd3hFqR_hIqKAvB6p5rL6x3KCS1hShFxiHPck1Lox8fIREVkaDl7blIustKoMtvW87tqEF3oxQLN3riIVwT-cOiAqModzg5E0yvHRFTdD99aGu1bo8OAtcVW_sXuauQU3VMH2RRdEYLLMUOf5dgymwQmn49hTm5LGyVjEz8=w1111-h625-no
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là AgyxvAPRMLMT1t1t8IwxtcsERlQ-IS1Z6gZpS9uoetxraKkYi90jOTqYbuRdl7DQ5eVLbYFaodndkpfptq0tZ3jTQpy3nHaTGDXXGBMtPOslxV9resgzyMqnjEuYK8DBNgd_8DrK98Lj71o_zon3HW4AKMOKyjwMJfN-vKNP680fuJRYQCYb1KVVCLb-6oZCQOxe_iQ8GO3IMlcjwDs4ftjrXcMByt7U7H20-yQ8Z6S6bJ0iESCzyfwpfNai1UZx8abKAbpRhlyu7KdtAjo32K6YRIf2xYnkOoMWq-rMan4cT8SIZ032JEdMEgAGjZFFS9J7sk5jXzj8jeefD7EP60-tAanFh4H7ZWJui59UE0IfSecOUuouPV-MKqUAh67DQKVOoDhgtu7BJVYypQcCW-BnNC1t7pmFgqAnzYrNTCKFipPIcn3UUUhPSlUMTMVwEZ3KRrYRaHshlXB9qCQ0a_i4Zhs9zv2wG_Duct0HbgW7xma-eG9LXe3v0tLXJjnZ6CCVL0OdkmhQiGBcDdA-9m2FfNBBA7gmfrapXL-T4-pditHmAUsc74Lol6ze2gfXtcHCifhlBfQ57xyJOsx6MfhRoYSNp1tYfR2cCyEGD64aV75UywgiaL9_tXMFUJlWydDCkOYyrzPfcnzv4t0TmNJXpnNQtgPtm1A7GIF3_guVNPfUPaESAgUhRxiP1UfGwyuXMf0I1y6UsJJ61Yr-5RTLGAj4VtX0fQanMnzlX2x_ayA=w1111-h625-no
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là wAFSp7wGaaBc-_vVJiVqQJL9gMZ6856Dl-Nkl3ezVjbfo7oHz60h0e4qvtPVnV4rdMcUEI5AO6W-igjA_wWSIhkbDhC3rnom95g-_J2CyT0r1KnCj_YoOOkmroU-FEbkDeCGVpP9ZHiq_NlQ6K3QOAZd6U2c2tzUeQg4SzD4aM1cVfd5VcQzbFAva0_IPnyuiuu4_s_rC4BTDKzV-kVSZMPsTh9uC5uFgoFs4QEwspCDAOjozco4juUymSSOJcnPgPw5Ow0SCQccdAeTv47OSRDhJg6v-9AoQf9qYfAUx4ahPshIuUJ4RBtNTgg3FgdlQhy4fZml8QtjfwEN3_tL-h9BgMAu5DsLYG1lhNofK5xQM8fM2-H5dZPwpDy92uJjCCtPAGqatVjKKKoo2wMkVmbUlulxcdjSsJBnsrzXnbRmXZPjgK-EnYHsHCt9ZL6yTw1Dl6yWEnkWhQziLyPt71fm5Qk_OXRViSjyXwmKeiJOjvZXuwqGj4fGDuEIq7zug1N3USsP1JDaEEgtb_cMae7rmhdY08cLdMu4uwPnQLMKprpexgxtenYJ9q0Ky_EUX7oGBmB5PCTNkG7nEPRqrEtnHv_WOZMYyCg2p3zu91TYopAu7p8lg-YmHGi7v0XtpVqL4QPtMjqlJzl1iRwfHOvC6wyMWKQ2ge90VJjwr_vynE3wHm6SweI5yQjId6ogwGP3ZAzvffiF2Zx-4F8aLcbGryXlStru8cDUA9NxfNqV3hQ=w1111-h625-no

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 2r-g5NJyAJGAlmhWHMy01Zm5padlnuuIXeCIbgcRx0Ft8J4GveV9d-xjlI3OHItMsvR8b2HhukZoCEO4GCwe6QRFKvzqG03kBEAxBRW8JoUn1lYPUS72ekxjCueqa9gqiNvP5wq2cEvuqkx-thCak8q2F2coq5MdsRPbmvlvSN6tjptseRCmhLyZ5dWJAMLwENVwrbelR3I1G7A8hdP8wC7pHeW4um5i5mKMWuqCxGwVHus-NfeN5g-7XSxjUx0An94_J7MBf0BSX40hn0Pz_YPkCGkBi7zPaEnqnhqoXJFX4o32Oz_m5PkVcUJ6UrEA6UToANOvCSussEvXF9ZUNenjq3_72O3_MLukydWjnaWaiIGN0ng5GtYFd5MVijUm9saOXqgJJ4y7Y3TngiOmTc_tP6OJ9mU2IoWaJ72GVdWV9Y3Ifwq4KnwiX0Qx2bQsyiZZou_D4PAhpBWGGFxZ-_wO7rUmd7hO2wLJd5FjZxm4Dx-Edeh5-Njd0TH5RF3Wx64pL_K0ILki8ODvtKSZZ-qUmhjngk4GRTNRfvThtWsiL2RFYDvkazMFE399k7m3oYGi3ipMmzmadxh81CzfPmPkwflm_DTCp3Aq_lUzmptuhwSaaFX9kKN0htB0Ssk32eSMJM1bx-kwHaQEqXB7J042YhV_jhWxIFMkC7f4bWQP0g8Djqg-Nn5DO2HpE6htwUkte-ejF8X0zYGvwA8G5bSVCaqSFotfUAPv1O53RldZYtA=w1111-h625-no
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb