Bảng Semaphore chuẩn

Bảng Semaphore chuẩn

(Sưu tầm)