Quản trị Hành chánh

Bộ biểu mẫu hành chánh trong GĐPT Việt Nam

Văn Phòng BHD Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam xin được phổ biến rộng rãi đến toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử  Việt Nam bộ biểu mẫu hành chánh được lưu hành và sử dụng theo Quyết định số : 11.037/HDTU/TB ký ngày 06.04.2011, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09.04.2011 ( Đã phổ biến đến các BHD Tỉnh Thị trên toàn quốc ngày 09.04.2011)

37.QuyetDinhXuDungBoBieuMauHanhChanh-06.04.2011-PDF

1. MauBaoCao CapBHD – So 01.BHDTU-PDF

2A. MauBaoCao CapDung – So 02A.BHDTU-PDF

2B. MauBaoCao CapTan – So 02B.BHDTU-PDF

2C. MauBaoCao CapTin – So 02C.BHDTU-PDF

2D. MauBaoCao CapTap – So 02D.BHDTU-PDF

2E. MauBaoCao ChuaCap – So 02E.BHDTU-PDF

3. MauBaoCao CapDonVi – So 03.BHDTU-PDF

4. MauBaoCao CapDoan – So 04.BHDTU-PDF

5. MauGiaPha – So 05.BHDTU-PDF

6. MauTaiChanh – So 06.BHDTU-PDF

7. MauKhiManh – So 07.BHDTU-PDF

8. MauSachTichHuynhTruong – So 08.BHDTU-PDF

9. MauDucKetThamVieng – So 09.BHDTU-PDF

10. MauSoTuanKy – So 10.BHDTU-PDF

11. MauDonHocBacKien – So 11.BHDTU-PDF

12. MauDonHocBacTri – So 12.BHDTU-PDF

13. MauDonHocBacDinh – So 13.BHDTU-PDF

14. MauDonHocBacLuc – So 14.BHDTU-PDF

15. MauDonTraiLocUyen – So 15.BHDTU-PDF

16. MauDonTraiADuc – So 16.BHDTU-PDF

17. MauDonTraiHuyenTrang – So 17.BHDTU-PDF

18. MauDonTraiVanHanh – So 18.BHDTU-PDF

19. MauDonTraiTuyetSon – So 19.BHDTU-PDF

20. MauDonTraiAmomaNiLien – So 20.BHDTU-PDF

21. MauDonDuTraiChuyenNangPhuLauNa – So 21.BHDTU-PDF