Home » Quản trị và Biên tập

Liên hệ

Liên hệ

Thành phần Ban Điều hành Trang nhà GĐPT Cam Ranh (www.gdptcamranh.net) Nhiệm kỳ 2016 – 2020

Thư Ban biên tập.

–         Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Thiền Đức lãnh đạo các cấp giáo hội Phật Giáo trong và ngoài thành phố Cam Ranh. –         Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Đức cố vấn giáo hạnh Gia Đình Phật Tử.  Lời trước và trên hết, Gia Đình Phật Tử Cam Ranh – Cam Lâm chúng con xin bày […]