HTr GĐPT Cam Ranh tham dự Trại Vạn Hạnh khóa VII do BHD Trung ương tổ chức.

HTr GĐPT Cam Ranh tham dự Trại Vạn Hạnh khóa VII do BHD Trung ương tổ chức.

  KHAI MẠC TRẠI Uy nghi bấy Liên đài Tịnh Độ! Trang nghiêm trước Tăng Bảo đại Hùng Vang núi rừng trại Vạn Hạnh reo vang Lời dũng trí tâm vị tha hỷ xả. Ngày 7.6.2013 Trại Vạn Hạnh 7 đã khai mạc tại quê hương của miền thùy dương cát trắng với đầy đủ […]