Home » Huấn Luyện » A Nô Ma Ni Liên

PHƯƠNG PHÁP ĐỘI, CHÚNG TỰ TRỊ

I-Mục Đích: Đạo Phật đặt con người trước trách nhiệm của chính cuộc đời mình, tự tạo lấy nếp sống riêng bản thân và đời sống chung cho gia đình và xã hội. Cuộc đời hay,dở-tốt, xấu là do con người “tự làm tự chịu”. Tinh thần này, được thể hiện qua lời dạy của […]

Đội Chúng tự trị

Đội Chúng tự trị

( Tài liệu Huấn Luyện Đội Chúng Trưởng – Anoma NiLiên do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam ấn hành )  A. Tinh thẩn Đội, Chúng tự tri : Đội Chúng tự tri, là một phương pháp giáo dục hữu hiệu để cải thiện đức tính, áp dụng trong phạm vi sinh hoạt của một […]

Trại Huấn luyện A NÔ MA – NI LIÊN năm 2014

Trại Huấn luyện A NÔ MA – NI LIÊN năm 2014

Triển khai đề án Phật sự năm 2014 của các Ủy viên ngành Thiếu BHD.GĐPT Cam Ranh, Trại trường huấn luyện Đội – Chúng trưởng A Nô Ma – Ni Liên được kiến lập từ 13 giờ ngày 13.6.2014 đến 17 giờ ngày 15.6.2014. BHD Cam Ranh đã thành lập Ban Quản trại với thành […]

Trại ca: A NÔ MA – NI LIÊN

Đây là bài Trại ca trại huấn luyện Đội, Chúng trưởng GĐPT Theo www.gdptvn.com