NĂNG LỰC CỨU KHỔ CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

q

Bài viết của HTr Nhuận Hùng – NGUYỄN ANH TUẤN

Danh hiệu đầy đủ của Bồ Tát QUÁN THẾ ÂMĐẠI BI LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM.

ĐẠI BI có nghĩa là lòng thương xót bao la, rộng lớn “BI NĂNG BẠT KHỔ”. Bi có công năng tiêu trừ các khổ não. Hạnh nguyện của Ngài là cứu khổ hết thảy chúng sanh , thoát ly ra khỏi tai ách, lòng thương xót của Ngài với chúng sanh thật bao la.

LINH CẢM ỨNG là tác dụng giao cảm hết sức thiêng liêng của lòng đại bi. Chúng sanh rên xiết kêu cầu, tiếng rên xiết ấy cảm ngay đến lòng ĐẠI BI của ĐỨC QUÁN THẾ ÂM lập tức có sự đáp lại một cách vô cùng linh nghiệm.

QUÁN THẾ ÂM  là quán xét âm thanh thế gian mà đến cứu khổ. Cái DIỆU TRÍ QUÁN XÉT ÂM THANH đã được nêu SỨC DIỆU TRÍ QUÁN ÂM CỨU ĐỜI , THOÁT LY KHỔ. Diệu trí ở đây là đại trí phương tiện, khởi được diệu dụng lợi tha sau khi đã chứng được Lậu Đắc Trí. Diệu trí cũng tức là diệu dụng của căn bản trí. Vì có đủ đại trí này nên mới có thần lực cứu khổ cho thế gian. Thần lực cứu khổ đó lại có diệu dụng trong QUÁN và BI. Quán là dụng của trí, Âm là diệu dụng của bi.

Ngài dùng Diệu trí này quán sát chơn tánh của chúng sanh nên biết thân Ngài và chúng sanh hết thảy đều bình đẳng không hai, hết thảy đều do một thể đại bi chung mà có sanh khởi nên gọi là CHƠN QUÁN.

Dùng diệu trí quán sát các tịnh pháp biết các tịnh pháp bản lai chẳng khi nào tương ứng với các nhiễm pháp và luôn luôn xa rời cả hai chướng do ngã và sở ngã gây nên, gọi là THANH TỊNH QUÁN.

Đã biết diệu trí tất nhiên tự tâm thanh tịnh. Dùng tự tâm thanh tịnh quán hai pháp Tục Đế và Chơn Đế nhất nhất đều thông suốt và rốt ráo không thiếu xót, gọi là QUẢNG ĐẠI TRÍ HUỆ QUÁN.

Diệu trí ấy còn biết được chúng sanh và Phật đồng thể, duy chỉ khác nhau ở  chỗ: “chúng sanh bị nghiệp hoặc tạo tác nên sanh ra điên đảo và phải chịu đau khổ”. Vì thấy chúng sanh đau khổ nên bi tâm đầy khởi khiến Ngài hằng nghĩ đến việc cứu độ, gọi là BI QUÁN.

ĐỨC QUÁN THẾ ÂM dùng bi nguyện cứu khổ chúng sanh làm hạnh tu duy nhất nên thường tưởng nghĩ đến các phương tiện ban vui cho chúng sanh. Tưởng nghĩ đến việc ban vui tròn đầy để thực hiện việc cứu khổ, gọi là TỪ QUÁN.

Năm ánh sáng quán chiếu của Diệu Trí QUÁN THẾ ÂM hằng thường ở trong thể tịch tịnh, vắng lặng tức là thường tịch. Thường tịch mà vẫn hằng soi sáng hết thảy các chốn tối tăm nên ánh sáng quán chiếu của Diệu trí kia lại càng thường chiếu. Nhờ thường chiếu và thường tịch của Diệu trí kia không lúc nào là không tác dụng trừ tai ách do bóng tối gây nên. Cái Diệu trí thường tịch và thường chiếu của ĐỨC QUÁN THẾ ÂM bắt nguồn từ một thể Đại Bi súc tích có dụng tiềm ẩn nhưng mãnh liệt: “Lòng từ vang sấm chớp, Đức từ rạng nhường mây”. Âm ba của lòng bi ấy xuất phát từ thể tánh vi diệu vốn không thể ước lượng và nghĩ bàn. Vì thể tánh vi diệu ấy nên có thể quán được các âm thanh giữa thế gian, nên gọi là DIỆU ÂM.

Diệu âm ấy nắm giữ  được hết thảy các thanh âm khác và các thanh âm khác cũng đều do Diệu âm ấy lưu xuất. ĐẠI DỤNG CỦA DIỆU ÂM VÀ QUÁN SÁT CÁC ÂM THANH ĐAU KHỔ CỦA CHÚNG SANH ĐỂ ĐẾN CHE CHỞ NÊN GỌI LÀ QUÁN THẾ ÂM.

Diệu âm năng quán và thế âm sở quán, năng và sở đều là thanh tịnh nên gọi là PHẠM ÂM. Phạm âm thanh tịnh giúp cho chúng sanh kêu cầu đạt được lợi ích kịp thời, giải thoát tức khắc. Có lợi ích cấp thiết như vậy là vì phạm âm thanh tịnh dung nạp được tiếng kêu cầu của chúng sanh như biển cả dung nạp nước trăm sông. Biển cả khi dâng khi rút con nước thủy triều lên xuống mà mà ứng phó hợp thời, dung hòa nước trăm sông, luôn phát ra tiếng rì rào bất tận. Diệu âm cứu khổ của Đức QUÁN THẾ ÂM cũng lên xuống khi cao khi thấp thích ứng thời cơ và rì rào bất tận như thế, gọi là HẢI TRIỀU ÂM .

Thanh âm cứu khổ thù thắng ấy trùm khắp thế gian và vượt hẳn các tiếng rên xiết của thế gian nên gọi là THẮNG BỈ THẾ GIAN ÂM.

Năm thứ ánh sáng chiếu diệu và năm thứ thanh âm từ  bi của ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT đã kết thành một năng lực cứu khổ vô biên, có đủ oai lực cứu khổ và giải thoát bảy nạn lớn như: thủy ách, hỏa tai, gió bão, gươm đao, ác quỷ, lao tù, giặc cướp… tiêu trừ tam độc THAM- SÂN – SI và thỏa mãn hai điều ước cho tất cả chúng sanh…

Năng lực cứu khổ của ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT đó chính là mối giao cảm giữa CUNG và CẦU. Ngài vận dụng nguyên tắc cung và cầu này trong việc cứu khổ chúng sanh. Dưới ánh sáng TUỆ GIÁC PHẬT ĐÀ, Ngài nhìn chúng sanh như con trẻ, như chính bản thân mình. Cái nhìn ấy biến lòng yêu thương của Ngài thành năng lực vô tận khi chúng sanh tha thiết phát lên lòng cầu mong thoát khổ ở bất cứ đâu và bất cứ nơi nào.

Một hiện tượng cảm ứng nhiệm mầu xảy ra: “thoát khỏi khổ nạn nhờ trì danh hiệu BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM” .

 Nhuận Hùng – NGUYỄN ANH TUẤN

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb