Đại lễ Vu Lan PL.2564 – “Tuần lễ Huân Tu lần thứ II” – Chương trình truyền phát trực tiếp đêm thứ tư (11/7/ Canh Tý)

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN PHÁT TRỰC TIẾP

ĐÊM THỨ TƯ – 29/8/2020 (11-7 CANH TÝ)

LƯU Ý: Video hiện đang đồng thời truyền phát trực tiếp trên Fanpage Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới tại https://www.facebook.com/GDPTVNTrenTheGioi/ và kênh Youtube Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới tại https://youtu.be/4bkgz-8LHK8

Ban Tổ Chức Tuần Lễ Huân Tu lần thứ II thông báo nội dung kinh hành trì trong các thời khóa.

KINH VU LAN BỒN

Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn
Ta Từng Nghe Lời Tạc Như Vầy:
Một thuở nọ Thế Tôn an trụ
Xá Vệ thành Kỳ Thụ Viên trung
Mục Liên mới đặng lục thông
Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân
Công dưỡng dục thâm ân dốc trả
Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền
Làm con hiếu hạnh vi tiên
Bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm
Thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỷ
Không uống ăn tiều tụy hình hài
Mục Liên thấy vậy bi ai
Biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm
Lo phẩm vật đem dâng từ mẫu
Ðặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu
Thấy cơm mẹ rất lo âu
Tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn
Lòng bỏn sẻn tiền căn chưa dứt
Sợ chúng ma cướp giựt của bà
Cơm chưa đưa đến miệng đà
Hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu
Thấy như vậy âu sầu thê thảm
Mục Kiền Liên bi cảm xót thương
Mau mau về chốn giảng đường
Bạch cùng Sư phụ tầm phương giải nàn
Phật mới bảo rõ ràng căn cội
Rằng mẹ ông gốc tội rất râu
Dầu ông thần lực nhiệm mầu
Một mình không thể ai cầu đặng đâu
Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn
Tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên
Cùng là các bậc thần kỳ
Tà ma ngoại đạo, bốn vì Thiên Vương
Cộng ba cõi sáu phương tu tập
Cũng không phương cứu tế mẹ ngươi
Muốn cho cứu được mạng người
Phải nhờ thần lực của mười phương Tăng
Pháp cứu tế ta toan giảng nói
Cho mọi người thoát khỏi ách nàn
Bèn kiêu Mục thị đến gần
Truyền cho diệu Pháp ân cần thiết thi
Rằm tháng bảy là ngày tự tứ
Mười phương Tăng đều dự lễ này
Phải toan sắm sửa chớ chầy
Thức ăn trăm món, trái cây năm màu
Lại phải sắm gường nằm nệm lót
Cùng thau, bồn, đèn đuốc, nhang, dầu
Món ăn tinh sạch báu mầu
Ðựng trong bình bát vọng cầu kính dâng
Chư Ðại Ðức mười phương thọ thực
Trong bảy đời sẽ đặng siêu thăng
Lại thêm cha mẹ hiện tiền
Ðặng nhờ phước đức tiêu khiên ách nàn
Vì ngày ấy Thánh Tăng đều đủ
Dầu ở đâu cũng tựu hội về
Như người thiền định sơn khê
Tránh điều phiền não chăm về thiền na
Hoặc người đặng bốn tòa đạo quả
Công tu hành nguyện thỏa vô sanh
Hoặc người thọ hạ kinh hành
Chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng
Hoặc người đặng lục thông tấn phát
Và những hàng Duyên giác Thinh văn
Hoặc chư Bồ tát mười phương
Hiện hình làm Sãi ở gần chúng sanh
Ðều trì giới rất thanh rất tịnh
Ðạo đức dày chánh định chơn tâm
Tất cả các bậc Thánh phàm
Ðồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa
Người nào có sắm ra vật thực
Ðặng cúng dường Tự Tứ Tăng thời
Hiện tiền phụ mẫu của người
Bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn
Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi
Cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên
Như còn cha mẹ hiện tiền
Nhờ đó cũng đặng bá thiên thọ trường
Như cha mẹ bảy đời quá vãng
Sẽ hóa thân về cõi thiên cung
Người thì tuấn tú hình dung
Hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân
Phật dạy bảo mười phương Tăng chúng
Phải tuân theo thể thức sau này
Trước khi thọ thực đàn chay
Phải cầu chú nguyện cho người tín gia
Cầu thất thế mẹ cha thí chủ
Ðịnh tâm thần quán đủ đừng quên
Cho xong định ý hành thiền
Mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dâng
Khi thọ dụng, nên an vật thực
Trước Phật đài hoặc tự tháp trung
Chư Tăng chú nguyện viên dung
Sau rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa
Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt
Mục Liên cùng Bồ tát chư Tăng
Ðồng nhau tỏ dạ vui mừng
Mục Liên cũng hết khóc than sầu buồn
Mục Liên mẫu cũng trong ngày ấy
Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan
Mục Liên bạch với Phật rằng
Mẹ con nhờ sức Thánh Tăng khỏi nàn
Lại cũng nhờ oai thần Tam bảo
Bằng chẳng thì nạn khổ khó ra
Như sau đệ tử xuất gia
Vu Lan Bồn pháp dùng mà độ sanh
Ðộ cha mẹ còn đương tại thế
Hoặc bảy đời có thể đặng không
Phật rằng: lời hỏi rất thông
Ta vừa muốn nói con vùng hỏi theo
Thiện nam tử, Tỳ Kheo nam nữ
Cùng quốc Vương, Thái tử, Ðại thần
Tam công, Tể tướng, bá quan
Cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần
Như chí muốn đền ơn cha mẹ
Hiện tại cùng thất thê tình thâm
Ðến rằm tháng bảy mỗi năm
Sau khi kiết hạ chư Tăng tựu về
Chính ngày ấy Phật Ðà hoan hỷ
Phải sắm sanh bá vị cơm canh
Ðựng trong bình bát tinh anh
Chờ giờ Tự Tứ chúng Tăng cúng dường
Ðặng cầu nguyện song đường trường thọ
Chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi
Cùng cầu thất thế đồng thì
Lìa nơi ngạ quỷ sanh về nhơn thiên
Ðặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp
Lại xa lìa nạn khổ cực thân
Môn sanh Phật tử ân cần
Hạnh tu hiếu thuận phải cần phải chuyên
Thường cầu nguyện thung huyên an hảo
Cùng bảy đời phụ mẫu siêu sanh
Ngày rằm tháng bảy mỗi năm
Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền
Lễ cứu tế chí thành sắp đặt
Ngõ cúng dường chư Phật, chư Tăng
Ấy là báo đáp thù ân
Sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu
Ðệ tử Phật lo âu gìn giữ
Mới phải là Thích tử Thiền môn
Vừa nghe dứt Pháp Lan Bồn
Môn sanh tứ chúng thảy đồng hỷ hoan
Mục Liên với bốn ban Phật tử
Nguyện một lòng tín sự phụng hành
Trước là trả nghĩa sanh thành
Sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài.
Nam mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát (3 lần)
 
———=oOo=———

PHẨM BÁO ÂN

(Trích dịch Kinh Tâm Địa Quán – Hòa Thượng Thích Trí Quang)
 
Bấy giờ Thế Tôn
thung dung xuất định,
nói với đại sĩ
Di Lạc từ tôn:
Chúng sinh không chịu
phát bồ đề tâm,
không nguyện chịu khổ
trong chốn sống chết,
là vì không biết
ân đức sâu nặng
của mẹ của cha
trong đời hiện tại,
cũng không biết đến
ân đức cha mẹ
trong bao đời kiếp
của thời quá khứ.
Nên pháp thoại này
Như Lai nói đến
ân đức cha mẹ
hiện tại quá khứ,
để cho chúng sinh
thống thiết biết đến.
Biết ơn trả ơn
mới là Phật Tử.
Di Lạc đại sĩ,
đối với con cái,
cha mẹ chính là
biểu tượng từ bi.
Chỉ riêng ơn mẹ,
Như Lai nói đến
trọn một đời này
cũng khó đầy đủ.
Tình thương của mẹ
ví dụ thế nào
cũng không nói hết
không hình dung được.
Mẹ mà thương con
là thương từ lúc
con chưa thành hình
thân thể con người.
Cái khổ mang thai
mà mẹ phải chịu
thì miệng con người
không đủ để nói;
cái khổ sinh sản
thị mẹ như bị
mũi nhọn dao sắc
tranh nhau hành hạ.
Thế nhưng nghe được
tiếng khóc đầu đời
của con phát ra
thì như tiếng nhạc,
vực mẹ tỉnh lại
sau bao đau đớn
tưởng như khó thể
sống được với con.
Thế rồi bụng mẹ
là nệm ấm êm,
ngực mẹ là nguồn
sữa ngọt cam lộ.
Mẹ thương, thương đều,
càng xấu càng thương;
con bị khuyết tật
mẹ càng xót xa.
Cao như núi cao,
tình mẹ cao hơn;
dày như đất dày,
tình mẹ dày hơn.
Nên con bất hiếu,
làm mẹ than van,
thì mau như gió,
nó phải sa đọa.
Còn con hiếu thảo
thì được chư thiên
cùng nhau hộ trì
cả ngày lẫn đêm,
vì nó chính là
dòng giống cao sang
ở trên chư thiên
và trong nhân loại.
Đối với con cái
mẹ có mười đức.
Thứ nhất “như đất”:
mẹ giữ trong dạ
nghiệp chủng của con
ký thác ở đó.
Thứ hai “sinh ra”:
mẹ sinh thân con
sau khổ mang thai,
sau đau sinh sản.
Thứ ba “chữa được”:
chính bàn tay mẹ
chỉnh hình đầu tiên
cho thân thể con.
Thứ tư “nuôi lớn”:
cần cù nuôi con
đúng lúc con cần
đúng điều con muốn.
Thứ năm “khôn ngoan”:
tế nhị, công phu,
dạy con từ nhỏ
phong cách làm người.
Sáu là “trang sức”:
trau dồi hết mức,
thân con xinh đẹp
lòng mẹ nở hoa.
Bảy là “an toàn”:
an toàn cho con
không đâu sánh bằng
mẹ với lòng mẹ.
Tám là “dạy bảo”:
tìm cách cho con
học biết nghề nghiệp,
kiến thức, đạo đức.
Chín là “răn dạy”:
khéo làm cho con
không nhiễm ác tánh
xa lánh thói hư.
Mười là “cho hết”:
chia cấp, gầy dựng
sản nghiệp cho con,
dạy con biết giữ.
Giàu nhất là gì,
là mẹ còn sống.
Nghèo nhất là gì,
là mẹ mất rồi.
Mẹ còn thì như
mặt trời đứng bóng,
mẹ mất thì như
đêm tối đổ xuống.
Vầng trăng vằng vặc
là mẹ còn đó,
đêm tối âm u
là mẹ mất rồi!
Đã là con người
đã là Phật Tử
thì phải hiếu dưỡng
cha mẹ hiện tại.
Hiếu dưỡng cha mẹ
điều đó khác gì
chân thành hiến cúng
đối với Như Lai.
vì đó là cách
báo ơn cha mẹ
mà chính Như Lai
khuyến khích mọi người.
Đó là báo ân
cha mẹ thân sinh.
Còn ơn chúng sinh
thì như thế nào?
Vô thỉ đến giờ
ai cũng lưu chuyển
trong các nẻo đường
của chốn sống chết.
Vì vậy chúng sinh
nhiều đời nhiều kiếp
ai cũng từng làm
cha mẹ cho nhau.
Cái ơn chúng sinh
là ở điều này.
Và ở điều này
mà quan sát xem,
sẽ biết phong cách
làm cha làm mẹ
trong thời quá khứ
khác gì hiện tại.
Vì tư duy này,
Phật Tử thấy ra
cái ơn cha mẹ
bao kiếp quá khứ
cũng là cái ơn
bao loại chúng sinh
mà chính Như Lai
mới nói ở trên.
Do đó chớ có
mù quáng gây oán,
mà hãy tương quan
ích lợi cho nhau.
Đó là báo ơn
cha mẹ quá khứ,
tức là báo ơn
bao loại chúng sinh.
Nay nói ân đức
chư Phật thế tôn,
ân đức của bậc
Đại từ bi phụ.
Phật có ba đức:
một, đại đoạn đức,
hai, đại trí đức,
ba, đại ân đức.
Thứ nhất diệt trừ
những gì phải diệt.
Thứ hai giác ngộ
những gì phải giác.
Thứ ba bất tận
hóa độ chúng sinh.
Do ba đức này
mà Phật là bậc
Đại từ bi phụ
của cả trần gian.
Muốn báo ơn Phật
thì hãy chân thành
báo hiếu cha mẹ
báo ơn chúng sinh.
oOo

HỒI HƯỚNG

Đệ tử chúng con
hết lòng chân thành
tụng kinh Vu lan
và kinh Báo ân
cùng phẩm Báo ân
trì pháp Bát nhã
niệm hiệu bổn tôn
A di đà phật.
Hồi hướng công đức
thù thắng như vậy
nguyện cầu cha mẹ
cùng với bà con
trong đời hiện tại,
bao kiếp quá khứ,
được nhờ thần lực
bất khả tư nghị
của đức Bổn tôn
A di đà phật,
của Phật Pháp Tăng
tam bảo vô thượng
đại phóng oai quang
bí mật gia trì.
Làm cho cha mẹ
bà con chúng con
cùng với pháp giới
hết thảy chúng sinh
bao nhiêu vọng nghiệp
nơi thân miệng ý
hết còn sức lực
gây nhân quả khổ,
ở trong đời ác
gặp ma hóa Phật
sống trong lục đạo
Cực lạc hiện tiền.
Lại nguyện cho nhau
đời đời kiếp kiếp
kết thành từ bi
bồ đề quyến thuộc./.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb