Bài 1: Lịch Sử Ðức Phật Thích Ca

(Từ Sơ Sanh Ðến Xuất Gia) Ðức Phật Thích Ca tên thật là Tất Ðạt Ða hiệu là Thích Ca. Ngài con Vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Ma Gia ở thành Ca Tỳ La Vệ thuộc xứ Ấn Ðộ. Thái tử sinh nhằm ngày trăng tròn tháng hai lịch Ấn Ðộ, trong vườn Lâm […]